Bu siteyi ziyaret eden ve sitede aktif olan her kullanıcı, bu sayfadaki koşulları peşinen kabul etmiş sayılır.Son Güncelleme Tarihi: 27.11.2018

Mesafeli Satış SözleşmesiMadde 1 GİRİŞ;
İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar benoyuncuyum tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi veya Meslek Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini kullanmayınız. benoyuncuyum aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Benoyuncuyum, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesinde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Madde 2 - TANIMLAR
İşbu Sözleşme metni içerisinde; a) "Benoyuncuyum" "MYS Grup İnternet Hizmetleri"ni, b) "Web Sitesi" www.benoyuncuyum.com, internet sitesini kapsamaktadır. c) "Kullanıcı" Herhangi bir sebeple Web Sitesini kullanan kişileri, d) "Üye" E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesinin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen Kullanıcıyı, e) "Bireysel üye" Web Sitesi üzerinden, Telefon fax veya mail ortamı ile Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcıyı, f) "Kurumsal Üyelik" Ajans, Yapımcı ve Yönetmen ve Fotoğrafçıların üye olabileceği aradıkları model, oyuncu yada mankenlere ulaşabileceği ayrıca proje ilanı verebilecek üyelikler ,g) "Bireysel Üyelik" Oyuncu, model veya manken adayların üye olarak kişisel profilini oluşturan kişilerden oluşur. ğ) "Proje İlanı" Kurumsal üyelerin bireysel üyelerden başvuru toplamak amacıyla yayınladığı ilanlardır., h) "Sözleşme" İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

Madde 3 - BENOYUNCUYUM TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER
Benoyuncuyum, üye ajans, yapımcı, yönetmen ve fotoğrafçılar ile oyuncu manken veya model adaylarının birbirlerine ulaşması ve iletişim sağlamasını sağlayan bir platformdur.

Madde 4 - KULLANIM ŞARTLARI
Hizmet Talebi Oluşturulması
• En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.
• Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen işin niteliği, özelliği, kalitesi, ölçüleri, ifa ve teslim yeri ve işin süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşmede belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
• Benoyuncuyum, Hizmet Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde işleve sokar. Ancak Hizmet Talebinin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Bireysel üyeye aittir.

Proje
1• Yayınlanan Projeler Kurumsal üyeler tarafından belirtilen süre boyunca geçerli ve bağlayıcıdır. Kurumsal üyenin belirttiği süreden önce Projeyi geri çekmesinden , vazgeçmesinden Benoyuncuyum in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kurumsal üyelik ve Projelerin İçeriği
• Profiller,Projeler ve taraflarca Yayınlanan bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (f) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermemesi gerekir. Aksi halde Benoyuncuyum in sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Kurumsal üyee veya Kullanıcıya aittir.
• Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Projelere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Kurumsal üye, Bireysel üye veya Kullanıcıya ait olup Benoyuncuyum in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ödeme:
•. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır .
• Kurumsal üye, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere, sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında Benoyuncuyum e bildirmiş olduğu Proje üzerinden kendisi Bireysel üyedan tahsil eder.
• Online Ödeme Sistemine Benoyuncuyum in işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracılı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Bireysel üye ve Kurumsal üye arasındaki ilişki Benoyuncuyum den bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.
• Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Kurumsal üye tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler Benoyuncuyum den talep edilemeyecek olup Benoyuncuyum yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli veya iletişim hakkı için üyelere fatura kesmekle yükümlüdür.
• Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde Benoyuncuyum yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir. Hizmet Bedeli İadesi/Cayma Hakkının Kullanılması Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin 3 gün içinde yazılı olarak [email protected] adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi yeterlidir.
• Hizmet Bedeli İadesi ilgili Kurumsal üye tarafından yapılacaktır. Hizmet Bedeli Benoyuncuyum den talep edilemez. Benoyuncuyum yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:
• o Hizmet Talebinin veya Anlaşmaya Varılan İşin usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali; o Kurumsal üyein edimi ifa etmediği veya Projein Bireysel üye tarafından onaylanmasına rağmen Kullanıcı talebi üzerine Projein iptali; o Hizmet kapsamının Projele uyuşmaması nedeniyle hizmetin kısmen veya tamamen zorunlu

iptali;
o İfa edilen hizmetten memnun kalınmaması nedeniyle ilgili Kurumsal üye onayının alınmasının akabinde yapılan onay iptali; ve o Onaylanan hizmetin ifasının gecikmesi durumunda yapılacaktır.
• Benoyuncuyum Kurumsal üye ve Bireysel üye arasında ödeme, indirim veya iade gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
• Online Ödeme Sistemi seçeneği dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış Hizmetlerde ücret iadesi, Kurumsal üye tarafından doğrudan yapılmaktadır. • Benoyuncuyum, Kurumsal üye ve Bireysel üyelar arasında hizmet iptal, indirim veya ücret iade koşulları gibi konulara ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Hizmet Sorumluluğu, Garanti Verilmemesi ve İlişkinin Bağımsızlığı
• Benoyuncuyum den Bireysel üye ile Kurumsal üye arasındaki proje, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Benoyuncuyum Bireysel üye ve Kurumsal üye arasında uyum olacağını veya Bireysel üyeın bölgesinde, Bireysel üyeın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Kurumsal üye bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Bireysel üyelar Kurumsal üye hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar .
• Web Sitesi aracılığı ile Kurumsal üyelerden alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Kurumsal üyelere aittir. Benoyuncuyum hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
• Benoyuncuyum Kurumsal üyei veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da Yayınlanan hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. Benoyuncuyum,Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Kurumsal üyeler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Kurumsal üyeleri çokça beğenilmiş, tercih edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, Benoyuncuyum in vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.
• Benoyuncuyum Kurumsal üyelerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.
• Kurumsal üye tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Kurumsal üye tarafından taahhüt edilmektedir, Benoyuncuyum in hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
• Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Kurumsal üyelere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Kurumsal üyee aittir. Benoyuncuyum ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Kurumsal üyelere aittir.
• Benoyuncuyum Bireysel üye ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Bireysel üyeın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.
• Kurumsal üye ile Bireysel üye arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. Benoyuncuyum tarafından işletilen Web Sitesinde listelenen hizmetler ve ürünlerden dolayı, Benoyuncuyum, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.
• Benoyuncuyum, sisteminde kayıtlı Bireysel üyelerın isim, adres ve telefon numarası ve benzeri her türlü iletişim bilgisinin Kurumsa üyeler ile paylaşılmasından dolayı Bireysel üye ve Kurumsal üye(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
• Bireysel üye bilgileri Benoyuncuyum tarafından Kurumsal üye ile hizmetin sağlanması veya Proje oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Kurumsal üye tarafından ayrıca Bireysel üyeın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Bireysel üye ile Kurumsal üye(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
• Benoyuncuyum ile Kurumsal üye veya Bireysel üye arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır. Benoyuncuyum e Yayınlanan Yetkiler
• Benoyuncuyum sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesinin kullanımına ilişkin olarak Benoyuncuyum e herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle Benoyuncuyum sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.
• Benoyuncuyum veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Bireysel üye ve Kurumsal üye işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle Benoyuncuyum Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
• Benoyuncuyum veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Rezervasyon Sistemi kapsamında Hizmet Talebini onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.
• Benoyuncuyum, Web Sitesinin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. Benoyuncuyum, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Benoyuncuyum in gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
• Benoyuncuyum Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e- posta yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [email protected] adresine yazılı bildirimde bulunarak söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
• Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde Benoyuncuyum, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, Benoyuncuyum kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
• Kullanıcılardan Kurumsal üye ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, Benoyuncuyum tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. Benoyuncuyum söz konusu yorumları düzeltme ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. Benoyuncuyum, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesini (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
• Web Sitesinin bütünlüğünü korumak amacıyla, Benoyuncuyum dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesine erişmelerini engelleyebilir.
• Kurumsal üye ve Bireysel üye, Web Sitesine yüklemiş oldukları içeriklerden hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, Benoyuncuyum tarafından yayınlanmış olması Kurumsal üye ve Bireysel üyeın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
• Benoyuncuyum hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli yapma hakkını saklı tutar.
•Benoyuncuyum, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
• Benoyuncuyum Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesini kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üyeliği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

Bireysel ve Kurumsal üyelerin Yükümlülükleri
• Bireysel ve Kurumsal üye işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Bireysel üyea aittir.
• Bireysel üye, Kurumsal üye ile yaptığı sözleşmede, Benoyuncuyum un hiç bir şekilde sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
• Bireysel ve Kurumsal üye ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda Benoyuncuyum bilgilendirmeyi kabul eder.
• Bireysel ve kurumsal üye, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, Benoyuncuyum anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan Benoyuncuyum sorumlu değildir.
• Bireysel üye ve Kurumsal üye, hizmete ilişkin olarak tüm vergilerden, Benoyuncuyum gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.
TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar) Kullanıcılar birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur. Web Sitesi İçeriği Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde, (a) Benoyuncuyum Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve (b) Benoyuncuyum, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez. Benoyuncuyum oyuncu model ve manken arayan kurumlar ile oyunmcu model ve manken olmak isteyen kişilere olanak sağlayan platformdur.

Sorumluluk Sınırlamaları
• Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Benoyuncuyum, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
• Benoyuncuyum, Web Sitesinin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
• Benoyuncuyum koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
• Benoyuncuyum 3. kişilerin Web Sitesinin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Kurumsal üyein verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Bireysel üyeın Yayınlanan hizmet karşılığında Kurumsal üyee ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

Telif Hakkı Politikası
• Web Sitesinde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Benoyuncuyum, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcının kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
• Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Benoyuncuyum e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır. • Benoyuncuyum iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Benoyuncuyum aittir. Benoyuncuyum söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. Benoyuncuyum, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar. Web Sitesi Üzerindeki İçerik
• Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, proje veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. Benoyuncuyum (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez. • Web Sitesi Benoyuncuyum kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Benoyuncuyum, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Benoyuncuyum, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesinden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:
• Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;
• Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
• "Önemsiz posta", "zincir mektup" veya istenmeyen toplu posta veya "spamming" iletimi içeren;
• Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
• İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
• Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
• Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
• 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden; Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
• Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden; Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
• Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan, 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
• Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.
• Taraflar, işbu Sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Caglayan) Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

BILGILERIN SAKLANMASİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ
• Benoyuncuyum sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, projeleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.
• Taraflar bu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Benoyuncuyum ticari defter ve kayıtları ile Benoyuncuyum sistemlerinde saklanan veriler her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMKnın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ
• Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan Benoyuncuyum'un ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. Benoyuncuyum Sözleşmenin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşmeden doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.
• Taraflar işbu Sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşmenin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

MADDE 9 - YÜRÜRLÜK
Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Benoyuncuyum tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır. İşleyiş hakkında sormak istediğiniz sorularınız varsa, destek hattına yazabilir. Yada 0850 302 80 60 no lu telefondan bize ulaşabilirsiniz...

MADDE 10 - IYZICO SÖZLEŞME ŞARTLARI VE IZINLERİ
_Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.